FAQ

Vanliga frågor och svar. (English below.)
(Detta nedan gäller om inget annat anges vår huvudscen på Valand.)

Fråga: Kan jag betala med kontanter i entrén?
Svar:  Nej, men det går att betala med swish eller att på plats betala via tickster.se, välj evenemanget och betala med kort eller swich

Fråga: Hur beställa mat vid bordsbeställning?
Svar: På Valand finns en varierad meny som förändras efter vilken typ av musik som spelas. Dvs. meny  finns på plats och kan ej förbeställas.

Fråga: Måste man äta och när bör man vara på plats?
Svar: Generellt är borden till för matgäster som vill äta, dvs boka gärna en ståplats om du inte vill äta så får de gäster som vill äta den möjligheten. 
Det flesta musiker uppskattar att du ätit klart innan de börjar spela, så kom i god tid för att undvika störningar.

Fråga: Vad gäller vid biljettypen "ståplats"?
Svar: Det finns även här några ståbord, vissa med stolar, men dessa går inte att förboka utan först till kvarn.
I övrigt är ståplatserna utmed kanterna och bortom borden (ca 10 m) och artisterna syns i sin helhet.

Fråga: Förköpsbiljetterna till konserten är slutsålda. Kommer ni släppa fler på plats på konsertdagen eller har ni väntelista på biljetter?
Svar: Nej tyvärr finns inte fler biljetter på gång om inget annat anges. Vi har tyvärr inte möjlighet att sätta upp en väntelista.

Fråga: Finns åldersgräns?
Svar: Barn under 18 år får följa med i målsmans sällskap.
Under 15 år är biljettpriset 50% lägre. När ni köpt biljett till er själva: mejla info@playhouse.nu för att reservera plats för personen under 15, sedan betalar ni i entrén med swich.

Fråga: Jag har fått förhinder och kan inte gå på konserten jag har köpt biljett till. Kan ni göra ett återköp av mina biljetter?
Svar: Ja du mejlar info@playhouse.nu 24 timmar innan konserten.

Fråga: Vad händer om konserten blir inställd eller flyttad
Svar: Jazzföreningen inkasserar inga biljettintäkter innan konserten blivit av. Därmed garanteras återbetalning  vid dessa tillfällen.

Fråga: Jag har tappat eller glömt något på på Valand. Kan ni hjälpa mig?
Svar:  Borttappade och kvarglömda saker återfås mot beskrivning. Mejla  info@valand.se  eller besök scenen direkt.

Fråga: Är Playhouse på Valand tillgänglighetsanpassad? Kan jag komma in med rullstol?
Svar: Ja, men du måste mejla info@playhouse.nu så kommer pesonal på plats visa vägen (ty genom huvudentrén är det trappor).

Fråga: Jag vill få tag på mitt medlemskort.
Svar: Du får skapa ett login  på myclub.se  och sedan hämta det via "mina sidor". Q: Can I pay with cash at the entrance?
A: No, but it is possible to pay with swish or to pay on the spot via tickster.se, select the event and pay with card or swich.

Q : How to pre-order food ?
A: Valand har a varied menu that changes according to the type of music being played. Food can´ not be pre-ordered.

Q: Do I have to eat and when should I be there?

A: In general, the tables are for guests who want to eat, feel free to book a stand if you do not want to eat, so the guests who want to eat gives that opportunity.
Most musicians appreciate that you have finished eating before they start playing, so arrive in time in advance to avoid disturbances.

Q: What applies to so called standing room?
A: Here are also some tables here, some with chairs, but these can not be pre-booked,  first come, first served.
Otherwise, the stands are along the edges and beyond the tables (approx. 10 m) and the artists are visible in their entirety.

Q : If tickets for the concert are sold out. Will you drop more or do you have a waiting list for tickets?
A: No, unfortunately there are no more tickets in progress unless otherwise stated. Unfortunately, we do not have the opportunity to set up a waiting list.

Q: Is there an age limit?
A: Children under the age of 18 can join in company of parents and the ticket price is then 50% lower. 
A: When you buy a ticket: email to info@playhouse.nu to reserve a place for the person under 18, then you pay at the entrance.

Q : I have been prevented from going to the concert. Can you buy back my tickets?
A: Yes,contact then info@playhouse.nu 24 hours before the concert

Q: What happens if the concert is canceled or moved.
A: The jazz association does not collect ticket income before the concert is over. We then guarantee a refund in those cases.

Q : I have lost or forgotten something at Playhouse at Valand. Can you help me?
A: : Lost items are recovered against description. Email info@valand.se or visit the place directly.

Q: Is Playhouse on Valand accessibility-adapted? Can I come in with a wheelchair?
A: Yes, but you have to email info@playhouse.nu and staff will show you the way (through the main entrance there are stairs).

Q: How i get my membership card?
A: You can create a login on myclub.se and then retrieve it by "my pages".

Dela på facebookDela på twitter